Webbyt
Webbyt
Uudised  
Webbyt
Töötajad  
Webbyt
Kontakt  
Webbyt
Lasteaed  
Webbyt
Kool  
Webbyt
Dokumendid  
Webbyt
Koolitervishoid  
Webbyt
Järelvalve  
Webbyt
Pildigalerii  
Webbyt
Projektid  
Webbyt
Dokumendiregister  
EST  l  ENG  l  RUS  l  LAT  l  Siimusti Lasteaed-Algkool
Mida õpid noores eas, seisab elu aeg sul peas.
/Eesti vanasõna/
         
 
Webbyt
Webbyt Hoolekogu
Webbyt
 
Webbyt

Hoolekogu

Webbyt

HOOLEKOGU

 

     Siimusti Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastal

 1. Siret Bogdanov – lasteaia lapsevanemate esindaja
 2. Maarika Hiiemaa – lasteaia lapsevanemate esindaja
 3. Tauno Lehtmets – lasteaia lapsevanemate esindaja
 4. Serena Huul – Saduküla rühma lapsevanemate esindaja
 5. Raile Aus – kooli lapsevanemate esindaja
 6. Jane Kasak – kooli lapsevanemate esindaja
 7. Karmen Allev – kooli lapsevanemate esindaja , hoolekogu esimees
 8. Malle Arnek – lasteaia õpetajate esindaja
 9. Ingrit Virks – kooli õpetajate esindaja
 10. Girt Kaarepere – kooli pidaja esindaja

 

Lähtuvalt Kooleelse lasteasutuse seadusest ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest on hoolekogu ülesanded järgnevad:

 1. osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist arvamuse;
 2. annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
 3. annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
 4. annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 5. annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
 6. kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 7. annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
 8. annab arvamuse eelarve projekti kohta;
 9. annab arvamuse arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 10. annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
 11. annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
 12. annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma kohta;
 13. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 14. kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 15. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 16. annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
 17. täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid lasteaia ja kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.