Long day group


                                                 Kinnitatud direktori käskkirjaga 09.10.2020 nr 3

Siimusti Lasteaed-Algkooli pikapäevarühma töökorraldus

Siimusti Lasteaed-Algkoolis töötab pikapäevarühm 1.-6. klassi õpilastele.

Pikapäevarühma eesmärk on pakkuda järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma töökorralduse alused

 • Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
 • Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori käskkirjaga.
 • Õpilase pikapäevarühmas osalemiseks ja pikapäevarühmast loobumiseks esitab lapsevanem koolile vastava taotluse.
 • Õpilase võib suunata pikapäevarühma ka tähtajaliselt õppenõukogu või alaealiste komisjoni otsuse alusel.
 • Pikapäevarühma täitumise ülemine piirnorm on 24 õpilast.
 • Pikapäevarühma töö toimub esmaspäevast neljapäevani kella 12.30 – 15.00, ühistranspordiga sõitvatele lastele kella 15.15 –ni, reedeti kella 12.30-14.00ni.
 • Pikapäevarühma eine on E-N kell 14.10.

Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama pikapäevarühma kodukorrast. Kui õpilane rikub kodukorra reegleid, siis teavitab õpetaja koheselt õpilase vanemaid ning rikkuja suhtes kohaldatakse kooli kodukorras ettenähtud mõjutusvahendeid. Kui rikkumine häirib kaasõpilaste tööd, siis on õpetajal õigus rikkuja pikapäevarühmast ära saata (õpetaja teavitab koheselt rikkuja vanemat).

Pikapäevarühma päevakava

Õpilaste vastuvõtmine pikapäevarühma,

õpitegevus                                                    12.30 – 13.15

Vahetund                                                       13.15 – 13.25

Õpitegevus                                                    13.25 – 14.10

Õhtuoode                                                       14.10 – 14.20

Jalutuskäik, mängud õues,                            

koduste õpiülesannete täitmine              14.20 – 15.00

või osalemine ringitegevus

Kojusaatmine                                                15.00 – 15.15

Pikapäevarühma kodukord

 • Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga;
 • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud kinni pidama klassiruumi kasutamise kodukorrast;
 • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades;
 • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, hügieenitarbed;
 • Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt järgides hea käitumise tavasid.

Pikapäevarühma õpetaja vastutus ja  kohustused

 • Vastutab päeva tegevuskava toimimise eest;
 • Täidab pikapäevarühma päevikut;
 • Suunab ja abistab õpilasi õppimisel vastavalt vajadusele ja võimalustele;
 • Tutvustab õpilastele pikapäevarühma kodukorda ja jälgib sellest kinnipidamist;
 • Saadab õpilased õigeaegselt koolis toimuvatesse huviringidesse;
 • Viib lapsed õigeaegselt sööma ja vastutab korra eest sööklas;
 • Loob positiivsed suhted pikapäevarühma õpilaste ja nende vanematega;
 • Pikapäevarühma õpetaja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub pikapäevarühmast omavoliliselt.

                                                 Kinnitatud direktori käskkirjaga 09.10.2020 nr 3

Siimusti Lasteaed-Algkooli pikapäevarühma töökorraldus

Siimusti Lasteaed-Algkoolis töötab pikapäevarühm 1.-6. klassi õpilastele.

Pikapäevarühma eesmärk on pakkuda järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma töökorralduse alused

 • Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
 • Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori käskkirjaga.
 • Õpilase pikapäevarühmas osalemiseks ja pikapäevarühmast loobumiseks esitab lapsevanem koolile vastava taotluse.
 • Õpilase võib suunata pikapäevarühma ka tähtajaliselt õppenõukogu või alaealiste komisjoni otsuse alusel.
 • Pikapäevarühma täitumise ülemine piirnorm on 24 õpilast.
 • Pikapäevarühma töö toimub esmaspäevast neljapäevani kella 12.30 – 15.00, ühistranspordiga sõitvatele lastele kella 15.15 –ni, reedeti kella 12.30-14.00ni.
 • Pikapäevarühma eine on E-N kell 14.10.

Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama pikapäevarühma kodukorrast. Kui õpilane rikub kodukorra reegleid, siis teavitab õpetaja koheselt õpilase vanemaid ning rikkuja suhtes kohaldatakse kooli kodukorras ettenähtud mõjutusvahendeid. Kui rikkumine häirib kaasõpilaste tööd, siis on õpetajal õigus rikkuja pikapäevarühmast ära saata (õpetaja teavitab koheselt rikkuja vanemat).

Pikapäevarühma päevakava

Õpilaste vastuvõtmine pikapäevarühma,

õpitegevus                                                    12.30 – 13.15

Vahetund                                                       13.15 – 13.25

Õpitegevus                                                    13.25 – 14.10

Õhtuoode                                                       14.10 – 14.20

Jalutuskäik, mängud õues,                            

koduste õpiülesannete täitmine              14.20 – 15.00

või osalemine ringitegevus

Kojusaatmine                                                15.00 – 15.15

Pikapäevarühma kodukord

 • Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga;
 • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud kinni pidama klassiruumi kasutamise kodukorrast;
 • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades;
 • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, hügieenitarbed;
 • Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt järgides hea käitumise tavasid.

Pikapäevarühma õpetaja vastutus ja  kohustused

 • Vastutab päeva tegevuskava toimimise eest;
 • Täidab pikapäevarühma päevikut;
 • Suunab ja abistab õpilasi õppimisel vastavalt vajadusele ja võimalustele;
 • Tutvustab õpilastele pikapäevarühma kodukorda ja jälgib sellest kinnipidamist;
 • Saadab õpilased õigeaegselt koolis toimuvatesse huviringidesse;
 • Viib lapsed õigeaegselt sööma ja vastutab korra eest sööklas;
 • Loob positiivsed suhted pikapäevarühma õpilaste ja nende vanematega;
 • Pikapäevarühma õpetaja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub pikapäevarühmast omavoliliselt.