Hoolekogu

Hoolekogu koosseisu kinnitamine

Hoolekogu töökordlink opens on new page

Koosseis:

 1. Serena Huul, kooli vanemate esindaja;
 2. Triin Kuusik, kooli vanemate esindaja;
 3. Mihkel Mäerand, lasteaia vanemate esindaja;
 4. Hannes Kõressaar, lasteaia vanemate esindaja;
 5. Nelli Sepp, kooli õpetajate esindaja;
 6. Malle Arnek, lasteaia õpetajate esindaja;
 7. Kätlin Nigulas, vilistlaste esindaja;
 8. Imbi Ivask, kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
 9. Girt Kaarepere, Jõgeva valla esindaja.

Väljavõte põhimäärusest:

§ 16. Hoolekogu

1. Hoolekogu on kooli alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

2. Hoolekogu on 9-liikmeline. Hoolekogu koosseisu kuuluvad:

 •  üks põhikooli õpetajate esindaja – valitakse õppenõukogus;
 •  üks lasteaia õpetajate esindaja – valitakse pedagoogilises nõukogus;
 •  kaks lasteaia vanemate esindajat – valitakse lasteaia vanemate üldkoosolekul;
 •  kaks põhikooli vanemate esindajat – valitakse põhikooli vanemate üldkoosolekul;
 •  kaks vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat – valitakse põhikooli vanemate üldkoosolekul;
 •  üks kooli pidaja esindaja – määrab vallavolikogu.

3. Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

4. Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Hoolekogu töökorra kehtestab hoolekogu.

Lähtuvalt Kooleelse lasteasutuse seadusest ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest on hoolekogu ülesanded järgnevad:

1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist arvamuse;

2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;

3) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;

4) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;

5) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;

6) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;

7) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;

8) annab arvamuse eelarve projekti kohta;

9) annab arvamuse arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;

10) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;

11) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;

12) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma kohta;

13) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

14) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

15) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;

17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid lasteaia ja kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Avaldatud 28.09.2020. Viimati muudetud 05.12.2023.