Põhiväärtused

Kooli põhiväärtused on meie kokkulepped, millest tegutsemisel lähtume. Oluline on täiskasvanu positiivne eeskuju.

USALDUS

Meil on ausad, usalduslikud ja toetavad suhted lastevanemate, laste ja töötajatega.

HOOLIVUS

Me märkame ja toetame üksteist, oleme vastutustundlikud ning suhtleme avatult. Me oleme heatahtlikud looduse ja kõigi ümbritseva suhtes. Me peame kinni kokkulepetest.

KOOSTÖÖ

Koostöös lastevanematega toimub põhiväärtuste kujundamine.

MISSIOON

Toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneks välja isiksus, kes usub endasse, tegutseb loovalt, käitub eetiliselt ning on avatud uue ja teistsuguse suhtes.

VISIOON

Siimusti Lasteaed-Algkooli on kaasaegne, turvaline ja uuenduslik kogukonnakool, kus iga laps on õnnelik, õpetaja motiveeritud ja lapsevanem rahulolev.

Avaldatud 28.09.2020. Viimati muudetud 08.03.2024.